MONTAŽA

MONTAŽA OGRADE SA POTAPAJUĆIM STUBOVIMA

– Pri iskopu rupa za stubove i njihovom postavljanju prije zalivanja betonom voditi računa da je
osno rastojanje stubova strogo 202 cm ili 252 cm zavisno o dužini panel mreže.
– dimenzija rupa za stubove je 50cm x 50cm, dubina 50cm.
– osno rastojanje dva poslednja stuba u liniji ograde može biti i manje od navedenog;
u tom slučaju se skraćuje poslednja panel mreža.
– pričvršćivanje panela za stubove vrši se pomoću PVC spojnica sa samourezujućim vijcima.

montaza

MONTAŽA OGRADE SA STUBOVIMA KOJI SE ANKERIŠU NA
PRETHODNO URAĐENI BETONSKI PARAPET

– Minimalna širina betonskog parapeta je 150 mm.
Montaža Stubova Sa Anker Pločama:
– postavljanje prvog stuba, nivelisanje i ankerisanje fišer vijcima za betonski parapet.
Montaža Prvog Panela
– pri montaži prvog panela na stub treba provjeriti vertikalni i horizontalni položaj panela.
– horizontalni položaj panela obezbjeđuje se učvršćivanjem panela za stub pomoću PVC spojnice
sa samourezujućim vijkom.
Sledeći stub pozicionirati na parapetu tako da se obezbjedi učvršćivanje spojnicom kraja
prvog i početka drugog panela.
– postupak se ponavlja do kraja dužne linije ograde.